Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 26.02.2020

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CURAT MURDAR – S.R.L., CIF 40349957, J03/2845/2018, cu sediul social în str. George Coșbuc, nr 113, Judetul Arges, Pitești, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://curat-murdar.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II. 1. Dacă sunteți client al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L., va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de prestare a serviciilor, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul CURAT MURDAR – S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II. 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III. 1. Dacă sunteți client al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L., CURAT MURDAR – S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi CURAT MURDAR – S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea, prestarea serviciilor şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc. 

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea serviciilor conform contractului cadru.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și CURAT MURDAR – S.R.L. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă CURAT MURDAR – S.R.L., inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea și furnizarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea CURAT MURDAR – S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului, pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CURAT MURDAR – S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III. 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CURAT MURDAR – S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, CURAT MURDAR – S.R.L. și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina CURAT MURDAR – S.R.L. (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CURAT MURDAR – S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CURAT MURDAR – S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CURAT MURDAR – S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CURAT MURDAR – S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CURAT MURDAR – S.R.L. prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către CURAT MURDAR – S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CURAT MURDAR – S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CURAT MURDAR – S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CURAT MURDAR – S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CURAT MURDAR – S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv 

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și 

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CURAT MURDAR – S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CURAT MURDAR – S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@curat-murdar.ro. 

Politica de confidențialitate - Politica cookie pentru respectarea GDPR (RO)

Această declarație cookie a fost actualizată ultima dată la 20 iunie 2020 și se aplică cetățenilor Spațiului Economic European.

1. Introducere

Site-ul nostru, https://curat-murdar.ro (denumit în continuare: „site-ul web”) utilizează cookie-uri și alte tehnologii conexe (pentru comoditate toate tehnologiile sunt denumite „cookie-uri”). Cookie-urile sunt plasate și de către terți pe care i-am angajat. În documentul de mai jos vă informăm despre utilizarea cookie-urilor de pe site-ul nostru web.

2. Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un mic fișier simplu, care este trimis împreună cu pagini ale acestui site web și stocate de browserul dvs. pe hard disk-ul computerului sau pe alt dispozitiv. Informațiile stocate în acestea pot fi returnate serverelor noastre sau serverelor terților relevanți în timpul unei vizite ulterioare.

3. Ce sunt scripturile?

Un script este o bucată de cod de program care este utilizat pentru a face site-ul nostru web să funcționeze corect și interactiv. Acest cod este executat pe serverul nostru sau pe dispozitivul dvs.

4. Ce este un Web Beacon?

O baliză web (sau o etichetă de pixeli) este o mică bucată de text sau imagine invizibilă de pe un site web care este utilizată pentru a monitoriza traficul pe un site web. Pentru a face acest lucru, diverse date despre dvs. sunt stocate folosind balize web.

5. Consimțământ

Când vizitați site-ul nostru web pentru prima dată, vă vom arăta un pop-up cu explicații despre cookie-uri. De îndată ce faceți clic pe „Salvați preferințele”, ne dați consimțământul folosind categoriile de cookie-uri și plug-in-uri selectate în fereastra pop-up, așa cum este descris în această declarație cookie. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul browserului dvs., dar vă rugăm să rețineți că site-ul nostru web nu mai funcționează corect.

5.1 Gestionați-vă setările de consimțământ

6. Cookie-uri

6.1 Cookie-uri tehnice sau funcționale

Unele cookie se asigură că anumite părți ale site-ului web funcționează corect și că preferințele utilizatorului dvs. rămân cunoscute. Prin plasarea cookie-urilor funcționale, vă facilităm vizitarea site-ului nostru web. În acest fel, nu este necesar să introduceți în mod repetat aceleași informații atunci când vizitați site-ul nostru web și, de exemplu, articolele rămân în coșul de cumpărături până când ați plătit. Putem plasa aceste cookie-uri fără acordul dumneavoastră.

6.2 Cookie-uri analitice

Folosim cookie-uri analitice pentru a optimiza experiența site-ului pentru utilizatorii noștri. Cu aceste cookie-uri analitice obținem informații despre utilizarea site-ului nostru web. Vă cerem permisiunea de a plasa cookie-uri analitice.

6.3 Cookie-uri de publicitate

Nu folosim cookie-uri publicitare pe acest site web.

6.4 Butoane de socializare

Pe site-ul nostru web am inclus butoane pentru Facebook și Instagram pentru promovarea paginilor web (de exemplu „like”, „pin”) sau partajare (de exemplu, „tweet”) pe rețelele de socializare precum Facebook și Instagram. Aceste butoane funcționează folosind bucăți de cod provenite de la Facebook și Instagram. Acest cod plasează cookie-uri. Aceste butoane de socializare pot, de asemenea, să stocheze și să proceseze anumite informații, astfel încât să vă fie afișată o reclamă personalizată.

Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate a acestor rețele sociale (care se pot schimba regulat) pentru a citi ce fac cu datele dvs. personale (personale) pe care le prelucrează folosind aceste cookie-uri. Datele preluate sunt anonimizate pe cât posibil. Facebook și Instagram sunt situate în Statele Unite.

7. Cookie-uri plasate

WooCommerce

Folosim WooCommerce pentru gestionarea magazinelor web.

Nume Retenţie Funcţie
Funcţional    
wc_cart_hash_ * sesiune Stocați articole în coșul de cumpărături
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

Elementor

Folosim Elementor pentru crearea de conținut.

Nume Retenţie Funcţie
Statistici (anonime)    
elementor persistent Magazinul a efectuat acțiuni pe site-ul web
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

WordPress

Folosim WordPress pentru dezvoltarea site-urilor web.

Nume Retenţie Funcţie
Funcţional    
WP_DATA_USER_ * sesiune Stocați preferințele utilizatorului
wp-api-schema-model* sesiune  
wordpress_test_cookie nici unul Verificați dacă cookie-urile pot fi plasate
wordpress_logged_in_ * persistent Mențineți utilizatorii conectați
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

CookieBot

Folosim CookieBot pentru gestionarea consimțământului cookie-urilor.

Nume Retenţie Funcţie
Scopul cercetării în așteptare    
CookieConsent 1 an  
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

WPForms

Folosim WPForms pentru formularele web.

Nume Retenţie Funcţie
Preferințe    
_wpfuuid 11 ani Stocați un ID de utilizator unic
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

LiteSpeed

Folosim Litespeed pentru găzduirea site-urilor web.

Nume Retenţie Funcţie
Funcţional    
_lscache_vary 2 zile Împiedicați paginile în cache
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

Securitatea iThemes

Utilizăm iThemes Security pentru securitatea site-ului web.

Nume Retenţie Funcţie
Funcţional    
itsec_interstitial_browser sesiune Oferă prevenirea fraudei
Partajarea

Pentru mai multe informații, citiți Politica de confidențialitate de securitate iThemes .

Managerul de etichete Google

Utilizăm Managerul de etichete Google pentru statisticile site-ului web.

Nume Retenţie Funcţie
Statistici    
uslk_inital_url persistent  
uslk_referrer persistent  
uslk_operator_binding persistent  
uslk_drag persistent  
uslk_in_service_time persistent  
uslk_page_impressions persistent  
uslk_s sesiune  
uslk_e 1 an  
Partajarea

Pentru mai multe informații, citiți Politica de confidențialitate a Managerului de etichete Google .

Google reCAPTCHA

Utilizăm Google reCAPTCHA pentru prevenirea spamului.

Nume Retenţie Funcţie
Marketing / urmărire    
rc :: c sesiune Filtrează solicitările din bot
rc :: b sesiune Filtrează solicitările din bot
rc :: un persistent Filtrează solicitările din bot
Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate reCAPTCHA Google .

Hărți Google

Folosim Google Maps pentru afișarea hărților.

Nume Retenţie Funcţie
Marketing / urmărire    
API-ul Google Maps nici unul Solicitați adresa IP a utilizatorului
Partajarea

Pentru mai multe informații, citiți Politica de confidențialitate Google Maps .

Facebook

Folosim Facebook pentru afișarea postărilor sociale recente și / sau butoanelor de partajare socială.

Nume Retenţie Funcţie
Marketing / urmărire    
actppresence 1 an Gestionați frecvența afișării anunțurilor
_fbc 2 ani Magazin ultima vizită
FBM * 1 an Stocați detaliile contului
xs 3 luni Stocați un ID de sesiune unic
fr 3 luni Activați livrarea sau retargetingul de anunțuri
_fbp 3 luni Stocați și urmăriți vizitele pe site-uri web
DATR 2 ani Oferă prevenirea fraudei
sb 2 ani Stocați detaliile browserului
* _fbm_ 1 an Stocați detaliile contului
Funcţional    
wd 1 săptămână Determinați rezoluția ecranului
act 90 de zile Mențineți utilizatorii conectați
c_user 90 de zile Stocați un ID de utilizator unic
csm 90 de zile Oferă prevenirea fraudei
prezenţă sesiune Stocați și urmăriți dacă fila browserului este activă
Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate Facebook .

Diverse

Nume Retenţie Funcţie
Scopul cercetării în așteptare    
jetPopupData    
numărătoarea inversă-0edabf5expiremsg    
numărătoarea inversă-2ae9bc7fexpiremsg    
numărătoarea inversă-46697edexpiremsg    
numărătoarea inversă-5fe0ab47expiremsg    
Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

8. Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

  • Aveți dreptul să știți de ce este nevoie de datele dvs. personale, ce se va întâmpla cu ea și cât timp vor fi păstrate.
  • Dreptul de acces: aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale care ne sunt cunoscute.
  • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a completa, corecta, șterge sau bloca datele dvs. personale oricând doriți.
  • Dacă ne dați consimțământul pentru a vă procesa datele, aveți dreptul de a revoca acel consimțământ și de a vă șterge datele personale.
  • Dreptul de a vă transfera datele: aveți dreptul de a solicita toate datele dvs. personale de la controlor și de a le transfera în întregime către un alt operator.
  • Dreptul la obiecțiune: vă puteți opune prelucrării datelor dvs. Respectăm acest lucru, cu excepția cazului în care există motive justificate pentru prelucrare.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați. Vă rugăm să consultați datele de contact din partea de jos a acestei declarații cookie. Dacă aveți o reclamație cu privire la modul în care gestionăm datele dvs., am dori să aflăm de la dvs., dar aveți, de asemenea, dreptul de a trimite o reclamație la autoritatea de supraveghere (Autoritatea pentru Protecția Datelor).

9. Activarea / dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Puteți utiliza browserul dvs. de internet pentru a șterge automat sau manual cookie-urile. Puteți specifica, de asemenea, că anumite cookie-uri nu pot fi plasate. O altă opțiune este să schimbați setările browserului dvs. de internet, astfel încât să primiți un mesaj de fiecare dată când este introdus un cookie. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vă rugăm să consultați instrucțiunile din secțiunea Ajutor din browserul dvs.

Vă rugăm să rețineți că site-ul nostru web nu poate funcționa corect dacă toate cookie-urile sunt dezactivate. Dacă ștergeți cookie-urile din browserul dvs., acestea vor fi plasate din nou după acordul dvs., atunci când vizitați din nou site-urile noastre web.

10. Detalii de contact

Pentru întrebări și / sau comentarii cu privire la politica noastră privind cookie-urile și această declarație, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele date de contact:

CURAT MURDAR SRL
str. George Coșbuc, nr 113, Judetul Arges, Pitești
Romania
Website: https://curat-murdar.ro
Email: contact@curat-murdar.ro
Telefon: 0774 945 372

Această politică privind cookie-urile a fost sincronizată cu cookiedatabase.org la 20 iunie 2020

Privacy Policy - Cookie policy for GDPR compliance (EN)

Cum îţi curăţăm eficient geamurile, oglinzile și faianța?
Cum îţi curăţăm cu aspirare performantă casa?
Cum curăţăm eficient canapele, mochete, covoare și tapițerie?
Curățarea cu aburi este sănătate curată, dezinfectează și scoate pete de...
Ai nevoie de echipamente dure pentru utilizare extrem de dură într-un mediu deosebit? Noi suntem cei care vom duce la îndeplinire planul de lucru şi pentru asta avem cel mai bun aparat de curăţare cu înaltă presiune fără încălzire de la Karcher.
Cu ce echipament curăţăm eficient spațiile de birouri?
Pe noi, bărbaţii, ne încearcă un sentiment de mândrie atunci când reparăm ceva sau când ne facem de lucru cu uneltele prin casă...
Cum îţi lustruim parchetul cu emulsii speciale?