Termeni și condiții

Ultima actualizare: 26.02.2020

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CURAT MURDAR – S.R.L., CIF 40349957, J03/2845/2018, cu sediul social în str. George Coșbuc, nr 113, Judetul Arges, Pitești, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://curat-murdar.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II. 1. Dacă sunteți client al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L., va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de prestare a serviciilor, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul CURAT MURDAR – S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II. 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III. 1. Dacă sunteți client al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L., CURAT MURDAR – S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi CURAT MURDAR – S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea, prestarea serviciilor şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc. 

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea serviciilor conform contractului cadru.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și CURAT MURDAR – S.R.L. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă CURAT MURDAR – S.R.L., inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea și furnizarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea CURAT MURDAR – S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului, pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CURAT MURDAR – S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III. 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CURAT MURDAR – S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CURAT MURDAR – S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, CURAT MURDAR – S.R.L. și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina CURAT MURDAR – S.R.L. (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CURAT MURDAR – S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CURAT MURDAR – S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CURAT MURDAR – S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CURAT MURDAR – S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CURAT MURDAR – S.R.L. prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către CURAT MURDAR – S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CURAT MURDAR – S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CURAT MURDAR – S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CURAT MURDAR – S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CURAT MURDAR – S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv 

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și 

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CURAT MURDAR – S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CURAT MURDAR – S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CURAT MURDAR – S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@curat-murdar.ro. 

 

Contract cadru

I. Termeni și definiţii:

1.1 Prestator: Compania CURAT MURDAR SRL va fi menţionată ca prestator în acest document.

1.2 Achizitor şi Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

1.3 Preţul contractului: preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

1.4 Servicii: activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; Tipul serviciilor pot fi: Curăţenie de întreţinere, Curăţenie generală, Servicii extra, Abonament lunar cu 2 şedinţe, Abonament lunar cu 4 şedinţe, Abonament TIMP LIBER. Descrierea tipurilor de servicii este detaliată în Anexa 1 trimisă  în emailul de confirmare a comenzii, parte integrantă a prezentului contract;

1.5 Durata contractului are înţelesul prevăzut la art.6; 1.6 Zi: zi calendaristică; an – 365 de zile;

1.7 Locaţii înseamnă adresa specificată de client în cererea de ofertă.

1.8 Proces-verbal înseamnă documentul redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt comercializate sau executate de către Prestator;

1.9 Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor sau Presator, ivită, cauzată prin nerespectarea sarcinilor, obligaţiilor fiecărei părţi, angajaţii, agenţii sau subcontractorii Prestatorului pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

II. Părțile contractante:

2.1. Prestator: CURAT MURDAR SRL, cu sediul în Str. GEORGE COŞBUC Nr. 113 – Piteşti , Jud. ARGEŞ, înregistrată la ONRC cu nr. J03/2845/2018, CUI 40349957, email contact@curat-murdar.ro, reprezentată de dl. Ioniţă virgil, în calitate de Prestator, pe de o parte, și

2.2. Beneficiar persoana fizică sau juridică ce va plasa comanda prin intermediul unui formularul de comandă din cadrul site-ului www.curat-murdar.ro, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit se încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

III. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Cuvinţele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

IV. Obiectul contractului

4.0 DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI PROCESULUI

4.1 Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de curăţenie, conform ofertei tehnice convenite prin completarea formularului și detaliată în Anexa 1 trimisă pe emailul achizitorului la plasarea comenzii, astfel cum au fost solicitate de către achizitor.

4.2 Lucrările suplimentare care nu sunt incluse în acest document vor necesita o plată suplimentară ce va fi facturată de către CURAT MURDAR SRL.

V. Durata contractului

Contractul de servicii este valabil pentru perioada selectată în formularul de plasare al comenzii.

VI. Valoarea contractului

6.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract este estimat la valoarea de 3400 de lei, prețul final este definit în formularul de comandă și pe baza documentelor legale emise de prestator.

6.2 Plata / plăţile abonamentelor se vor efectua de către achizitor în ziua prestării primei şedinţe sau în avans cu cel puţin o zi lucrătoare, prin numerar în baza bonului fiscal sau prin mijloacele on-line puse la dispoziţie de prestator (plata prin transfer bancar, on-line prin card bancar sau Paypal, sau al oricărui alt mijloc de plată electronică, plata poate fi susceptibilă de perceperea unei taxe pentru procesarea plăţii), în baza documentelor prevăzute de lege (bon fiscal, facturi, chitanţe, devize, procese-verbale de recepţie, etc.).

6.3 Plata / plăţile serviciilor cu o singură şedinţă se vor efectua în ziua prestării serviciilor prin numerar în baza bonului fiscal emis de prestator sau prin mijloacele on-line puse la dispoziţie de prestator (plata prin transfer bancar, on-line prin card bancar sau Paypal, sau al oricărui alt mijloc de plată electronică, plata poate fi susceptibilă de perceperea unei taxe pentru procesarea plăţii), în baza documentelor prevăzute de lege (bon fiscal, facturi, chitanţe, devize, procese-verbale de recepţie, etc.).

VII. Documentele contractului

7.1 Documentele care fac parte integrantă din prezentul contract sunt: – Clauza standard privind protecţia datelor personale; – Descrierea felului și tipurilor de servicii conform Anexa 1 trimisă prin emailul de confirmare a comenzii;

VIII. Obligațiile părților

8.1 Obligaţiile Prestatorului:

a) Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale;

b) Prestatorul se obligă să respecte activitățile prevăzute în Anexa 1 din emailul de confirmare a comenzii și în descrierea prestării serviciilor comandate de către achizitor și detaliate în paginile site-ului curat-murdar.ro;

c) Prestatorul are obligaţia de a asigura în preţul ofertat, în cantităţi suficiente, toate consumabilele, uneltele specifice şi materialele necesare efectuării în bune condiţii a curăţeniei, conform Anexa 1 trimisă achizitorului pe email;

d) Prestatorul nu răspunde şi nu suportă riscul şi eventualele pagube produse ca urmare a activităţii sale sau a utilizării unor detergenţi/dezinfectanţi/soluţii neadecvaţi diferitelor tipuri de suprafeţe la cererea Achizitorului.

e) să păstreze confidenţialitatea lucrărilor și a datelor personale.

8.2. Obligaţiile Achizitorului:

a) Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale;

b) Achizitorul se obligă să achite preţul contractului conform art. 6 din contract;

c) Achizitorul trebuie să asigure acces liber şi facil personalului Prestatorului pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

d) Achizitorul trebuie să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare prestării corespunzătoare a serviciilor.

d) Achizitorul trebuie să informeze Prestatorul cu privire la suprafeţe, corpuri, obiecte, etc care sunt sensibile, deteriorate sau au regim special de curățare.

e) Programările se pot anula cu minim 48 de ore înainte și se vor reprograma fără costuri suplimentare, în caz contrar ședința va fi considerată efectuată.

f) Doar în cazuri medicale și situații de forță majoră nu se vor percepe costuri pentru anularea programării.

g) Pentru perioada de concediu sau deplasări, achizitorul va anunţa cu minim o lună înainte pentru reprogramarea de comun acord adatelor calendaristice, ședințele incluse în abonamentul lunar pot fi reprogramate la o distanță de maxim 6 săptămâni de la efectuarea primei ședințe.

8.3 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:

a) În cazul în care achizitorul, din vina să exclusivă, nu onorează factura în termenul prevăzut, acesta datorează penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente şi până la încasarea efectivă a sumei;

b) Orice obiect, suprafaţă, corpuri, etc cu regim special de curățare, deteriorat sau sensibil ce va fi deteriorat exclusiv din vina Prestatorului prin executarea serviciilor poate fi supus unei sancțiuni sau compensaţii în favoarea Achizitorului, doar dacă a fost respectat punctul 8.2, articolul d;

IX. Subcontractanţi

9.1. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul;

9.2. În situaţia prevăzută la alin. (9.1), prestatorul va obţine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi în executarea contractului. 

9.3. Prestatorul nu va fi răspunzător faţă de client sau orice terţă parte pentru eventualele daune, inclusiv profiturile pierdute, economiile pierdute sau alte daune incidentale, indirecte sau speciale rezultate din prestarea serviciilor de către subcontractor;

9.4 Prestatorul se obligă să cesioneze achizitorului dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care ar putea să o aibă împotriva subcontractantului, în situaţia în care acesta nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contractul de subcontractare.

X. Confidențialitate

10.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

10.2. Dispoziţiile art. 10.1 se aplică în mod corespunzător şi prestatorului.

XI. Forță majoră

11.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră aşa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 11.3. Dacă în termen de 30 de zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. Amendamente

12.1. În cazul abonamentelor toate ședințele se efectuează la aceeaşi adresă, abonamentul este per imobil și nu se vor presta servicii din cadrul abonamentului la altă adresă.

12.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

XIII. Încetarea contractului

13.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

a) în termen de 10 de zile, de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă ca nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin şi nu ia măsuri în consecinţă;

b) este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare judiciară (faliment) înainte de începerea executării clauzelor prezentului contract;

c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi. 

d) notifică încetarea contractului către cealaltă parte, prin email sau mesaj text, cu minim 48 de ore înainte de data planificată pentru prestarea ședinței contractate.

e) pentru serviciile de tip abonament, achizitorul sau beneficiarul poate notifica încetarea contractului către cealaltă parte, prin email sau mesaj text, cu minim 48 de ore înainte de data planificată pentru prestarea ședinței individuale sau incluse în abonament, prestatorul va factura doar serviciile prestate până în acel moment, calculate conform prețurilor per ședință afișate pe site-ul curat-murdar.ro în listele de prețuri.

13.2. Contractul poate înceta, de asemenea, dacă ambele părţi convin astfel precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege.

13.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

13.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

13.5. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

XIV. Soluționarea litigiilor

14.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.

14.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti.

sau

14.3. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Internaţional Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.

14.4. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

XV. Amendamente

15.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

15.2 Prestatorul poate cesiona creanţele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil şi ale art. 61 din O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

15.3 Solicitările de plata către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.17.1. 

XVI. Informații legale

16.1 Dacă o prevedere a acestui acord este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acest acord şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.

XVI. Clauze finale

20.1 Modificarea sau actualizarea prezentul contract, inclusiv în format electronic, devine activă şi acceptată din momentul semnării. Prezentul acord intră în vigoare numai atunci când este plasată o comandă prin intermediul unui formular de contact din cadrul site-ului curat-murdar.ro.

20.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract este încheiat astăzi data expedierii formularului de comandă.n

Cum îţi curăţăm eficient geamurile, oglinzile și faianța?
Cum îţi curăţăm cu aspirare performantă casa?
Cum curăţăm eficient canapele, mochete, covoare și tapițerie?
Curățarea cu aburi este sănătate curată, dezinfectează și scoate pete de...
Ai nevoie de echipamente dure pentru utilizare extrem de dură într-un mediu deosebit? Noi suntem cei care vom duce la îndeplinire planul de lucru şi pentru asta avem cel mai bun aparat de curăţare cu înaltă presiune fără încălzire de la Karcher.
Cu ce echipament curăţăm eficient spațiile de birouri?
Pe noi, bărbaţii, ne încearcă un sentiment de mândrie atunci când reparăm ceva sau când ne facem de lucru cu uneltele prin casă...
Cum îţi lustruim parchetul cu emulsii speciale?